• 158-160 sos. Olteniței, Sect. 4, București 041323 RO
  • +(40) 21 9950
  • Lu.-Vi.:  8:30am-4:00pm   W/end:  Închis

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de consilier juridic

Asociația Internațională a Polițiștilor – Secția Română cu sediul în șos. Olteniței nr. 158-160 sector 4, Bucureşti, organizează în ziua de miercuri, 8 decembrie 2021, interviu pentru ocuparea postului de consilier juridic.

Postul este în regim part-time și activitatea se va desfășura de regulă la sediul asociației.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa, la concursul pentru ocuparea postului, persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:
1. Studii de specialitate: studii superioare de specialitate juridică/de drept, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
2. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare sau master în științe juridice;
3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 5 ani;
4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Pachet Microsoft Office, cunoștințe de operare PC, nivel avansat, inclusiv programe de specialitate (ex. program de legislație);
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilități de negociere, diplomație, toleranță, capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres, bun organizator, ordonat, dinamic, corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de membrii IPA, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală;
6. Cerinţe specifice: cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public și privat în domeniul contabilităţii, salarizării, legislației muncii, contenciosului administrativ, dreptul comun, respectiv cunoașterea legislației specifice asociațiilor și fundațiilor, capacităţi de previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare, capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor, capacitate de asumare a răspunderii, competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătirii rapoartelor, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii, disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară.

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:
– primeşte lucrările şi dosarele repartizate de președintele Comitetului Executiv Național (C.E.N.) şi le soluţionează în termenele stabilite;
– planifică activităţile proprii, organizează activităţi/acţiuni specifice domeniului asistenţei juridice, studiază şi consultă pentru puncte de vedere regiunile interesate, se documentează asupra punctelor de vedere şi măsurilor luate;
– desfăşoară activităţi de apărare a drepturilor şi intereselor I.P.A. prin formularea de acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii şi orice alte mijloace legale, propune C.E.N. ori președintelui I.P.A. Secția Română renunţarea la acţiuni şi căi de atac;
– reprezintă şi apără interesele I.P.A. Secția Română, în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege în baza împuternicirii;
– elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă C.E.N. și președintelui I.P.A. Secția Română consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
– avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii cu caracter individual, emise ori semnate de C.E.N., referitoare la:
– aplicarea sancţiunilor disciplinare de către C.E.N. ori soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva sancţiunilor disciplinare aplicate de către regiuni;
– întocmeşte şi actualizează evidenţele privind procesele la instanţele de judecată şi la alte organe de jurisdicţie, a termenelor în procese;
– implementează date privind dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată în care reprezintă interesele I.P.A.;
– avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, metodologii, proceduri, regulamente şi alte acte cu caracter intern, emise ori semnate de C.E.N. şi supuse avizului de legalitate, potrivit competenţei, precum şi orice acte care angajează sau pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii;
– ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea realizării creanţelor şi a altor drepturi patrimoniale ale I.P.A. – Secția Română;
– participă la şedinţele organizate în cadrul I.P.A. Secția Română și a C.E.N., atunci când i se solicită;
– îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic, prevăzute de lege sau dispuse de C.E.N.;
– pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza deciziilor C.E.N. şi a regiunilor.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
• cerere de înscriere la concurs adresată Biroului Permanent al I.P.A. Secția Română;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• curriculum vitae – model european;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul în care, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării interviului.
(4) Copiile actelor ce vor fi depuse la înscriere, vor fi prezentate și în original la momentul susținerii concursului, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează fie fizic până joi, 2 decembrie 2021, ora 16.00, la sediul I.P.A. Secția Română, compartimentul trezorerie, fie prin e-mail la adresa c.tudor@iparomania.ro.
Persoana de contact este dna. TUDOR CORINA, tel.: 0722.380.790.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează la sediul I.P.A. Secția Română și pe pagina de internet a asociației (www.iparomania.ro) până la data de 6 decembrie 2021, ora 16.00.

CALENDARUL INTERVIULUI:
Interviul va consta în subiecte formulate pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în ziua de miercuri, 8 decembrie 2021 începând cu orele 10:00, la sediul IPA Secția Română din șos. Olteniței, nr. 158-160, sector 4, Bucureşti (în incinta Institutului de Studii pentru Ordine Publică).
Rezultatele concursului se afișează la sediul IPA Secția Română și pe pagina de internet (www.iparomania.ro) până la data de 12 decembrie 2021, ora 16.00.

BIBLIOGRAFIE:

• Constituția României;
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare;
• Statutul profesiei de consilier juridic;
• Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 134/2010 – Codul de procedură civilă – republicat, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 286/2009 – Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 135/2010 – Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și alte drepturi conexe, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
• OG 26 /2000 cu privire la asociații și fundații.