Extras din Statutul IPA Secția Română:

Articolul 12

Aderarea la I.P.A. Secția Română se face individual și se întemeiază pe voința liber exprimată în scris a celor ce doresc să devină membri.

Articolul 13

  1. Membri I.P.A. Secția Româna pot fi de: drept, onoare, asociați și extraordinari.
  2. În mod excepțional, calitatea de membru al I.P.A. Secția Română poate fi acordată și altor persoane care nu fac parte din structurile de ordine publică și siguranță națională aceștia obținând statutul de ”membri simpatizanţi”.
  3. Membri de drept pot fi polițiști (similari) activi sau pensionari, cetățeni români, ce provin din cadrul M.A.I., fără discriminare de rang, sex, culoare, limbă sau religie. Prin noțiunea de ”similari” se înțelege personalul activ sau pensionar din: Jandarmeria Română, I.G.S.U., Serviciul de Pază și Protecție, Serviciul pentru Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații, Serviciul pentru Informații Externe, Ministerul Justiției, Poliţia locală, precum și personalul civil din cadrul M.A.I.
  4. Membri de onoare pot fi personalități marcante ale vieții sociale și culturale remarcate pe plan național și internațional, precum și sportivi medaliați ai unor campionate mondiale sau jocuri olimpice, care sunt scutiți de plata cotizației.
  5. Membri asociați pot fi polițiști din alte țări unde nu există constituită secție I.P.A.
  6. Membri extraordinari pot fi soțiile (soții) membrilor I.P.A. Secția Română decedați.
  7. Membri simpatizanți pot fi persoanele care contribuie la dezvoltarea materială a I.P.A. Secția Română prin acordarea unor sponsorizări sau donații.
  8. Nu se poate acorda calitatea de membru al I.P.A. Secția Română persoanelor care fac parte din partide politice, condamnate definitiv pentru o faptă penală săvârșită cu intenție sau care au fost îndepărtate din structurile profesionale pentru încălcarea deontologiei ori a drepturilor fundamentale ale omului sau legilor țării.
  9. Polițiștii (similari) activi, care își încetează activitatea profesională la cerere, prin demisie sau destituire, fără a obține și calitatea de pensionar, pierd calitatea de membru de drept al I.P.A. Secția Română, putând opta pentru cea de membru simpatizant, cu respectarea tuturor obligațiilor prevăzute de prezentul Statut. Comitetul Executiv Național sau Regional poate hotărî, prin decizie, oportunitatea solicitării unei sponsorizări.

Articolul 14

  1. În vederea dobândirii calității de membru de drept, onoare, asociat sau extraordinar al I.P.A. Secția Română, persoanele interesate vor prezenta Comitetelor Executive Regionale sau Comitetului Executiv Național, de la caz la caz, următoarele documente:
   1. cerere de înscriere (formular tipizat, emis de Comitetul Executiv Național), pe care se lipește o fotografie color tip pașaport (4/5 cm);
   2. documente care atestă calitatea de polițist (similar) activ, pensionar(ă), văduv(ă) a unui membru I.P.A:;
   3. copie a actului de identitate;
   4. dovada plății taxei de înscriere și a cotizației anuale.
  2. În cazul membrilor simpatizanți, suplimentar documentelor prevăzute la art. 14.1, este necesară prezentarea cazierului judiciar, a unui curriculum vitae, a unei recomandări scrise dată de un membru IPA de drept cu o vechime de minim 3 ani în asociație, precum și a contractului de sponsorizare sau donație în 2 exemplare.

Articolul 15

  1. Emiterea legitimațiilor de membru al I.P.A. Secția Română se face numai de către Comitetul Executiv Național.
  2. În vederea emiterii legitimațiilor I.P.A. pentru membrii de drept, cererea de înscriere poate fi semnată de oricare din membrii Comitetului Executiv Național sau Regional.
  3. În vederea emiterii legitimațiilor pentru celelalte categorii de membri I.P.A. este necesară emiterea unei decizii a Comitetului Executiv Regional, semnată de președinte, secretar și trezorier privind acceptarea sau respingerea solicitării.
  4. În caz de soluționare favorabilă, decizia Comitetului Executiv Regional va fi remisă secretariatului național împreună cu documentele prevăzute la articolul 14, făcându-se dovada virării către trezoreria națională a taxei de înscriere și a cotei părți din cotizație. Pentru membrii simpatizanți trebuie trimisă și dovada realizării efective și integrale a sponsorizării sau donației (contract de sponsorizare, act de donație, chitanță, extras de cont, notă de intrare-recepție etc.).
  5. Pentru cazuri justificate, Comitetul Executiv Național poate hotărî neacordarea calității de membru al I.P.A. Secția Română.

Articolul 16

  1. Calitatea de membru al I.P.A. se dovedește cu legitimația emisă de Secția Națională.
  2. Modelul acesteia se stabilește de Comitetul Executiv Național, în baza precizărilor International Police Association.
  3. Emiterea de legitimații tip card se realizează numai după restituirea legitimației de tip clasic. De la această prevedere se exceptează membrii de drept.
  4. Legitimația de membru și insignele personalizate sunt proprietatea I.P.A. Secția Română. Membrii asociației le primesc în folosință numai pe durata menținerii acestei calități.
  5. La pierderea calității de membru al I.P.A. Secția Română, persoanele în cauză nu mai au dreptul la folosirea legitimației și insignei personalizate. Folosirea lor după pierderea calității de membru al I.P.A. Secția Română se sancționează conform legii.
  6. Legitimațiile refăcute ca urmare a deteriorării, schimbării numelui sau fizionomiei se restituie secretariatului național, cele noi primind același număr de ordine.
  7. Legitimațiile pierdute sau furate se declară nule, fiind obligatorie publicarea într-un ziar de circulație națională. Refacerea lor se face în baza prezentării în original a anunțului, legitimațiile emise beneficiind de numere de ordine noi.

Articolul 17

  1. Membrii I.P.A. Secția Română au următoarele drepturi:
   1. să participe la Adunările Generale;
   2. să aleagă sau să fie aleși în funcții de conducere și control (doar membrii de drept);
   3. să-și exprime opiniile personale cu privire la activitatea asociației sau a membrilor ei;
   4. să participe la activitățile organizate la nivel regional, național și internațional;
   5. să folosească însemnele I.P.A., cu obligația de a le restitui în cazul în care pierd calitatea de membri ai asociației;
   6. să utilizeze spațiile și dotările I.P.A.;
   7. să beneficieze de serviciile oferite I.P.A. Secția Română de diverse persoane fizice sau juridice;
   8. să primească ajutoare materiale sau bănești în situații deosebite (doar membrii de drept).
  2. Membrii I.P.A. Secția Română au următoarele obligații:
   1. să ia cunoștință și să respecte prevederile Statutului, hotărârile Consiliului Național, regulamentele, deciziile și metodologiile emise de Comitetul Executiv Național şi publicate pe site-ul www.iparomania.ro;
   2. să respecte legislația română în vigoare;
   3. să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor I.P.A. Secția Română;
   4. să exercite cu responsabilitate atribuțiile funcțiilor în care au fost aleși;
   5. să protejeze patrimoniul I.P.A. Secția Română;
   6. să aibă un comportament ireproșabil în toate activitățile organizate în cadrul I.P.A. Secția Română;
   7. să nu se implice în probleme politice, religioase, rasiale etc., contrare scopului și obiectivelor I.P.A. Secția Română;
   8. să achite la timp cotizația și celelalte obligații financiare ce le au față de asociație.
Cerere inscriere